دانش ثروتمند شدن

کتاب با این جمله شروع می شود : هر چند در ستایش فقر سخنان زیادی گفته می شود اما حقیقت این است که بدون ثروتمند شدن، امکان یک زندگی کامل و موفق وجود ندارد. و ادامه می دهد که هیچ کس نمی تواند به بالاترین میزان شکوفایی استعداد هایش و و نیز تکامل روحی خودش برسد مگر اینکه مقدار زیادی پول داشته باشد، چون برای برای تعالی یافتن روحش و پرورش استعداد هایش باید از امکانات و چیزهایی استفاده کند که بدست آوردن آنها بدون پول امکان ندارد.

حق انسان از زندگی " به معنی حق استفاده آزادانه و نامحدود از همه چیزهایی است که برای تعالی ذهنی، روحی و جسمی اش لازم دارد" و به معنای دیگر، حق ثروتمند بودن است.

در این کتاب منظور از ثروتمند بودن به معنی راضی بودن و قانع شدن به کم نیست. وقتی انسان ظرفیت استفاده بیشتری را دارد نباید به کمتر از آن قانع شود و اگر قانع شود مرتکب گناه شده است.

شما بدون داشتن پول بسیار، نمی توانید به همه چیزهایی که می خواهید برسید. تنها با استفاده از امکانات مختلف است که می توانید به آن شخصی که دوست دارید تبدیل شوید و تهیه این امکانات فقط با ثروتمند شدن امکان دارد. پس دانش ثروتمند شدن اساسی ترین دانش است.

کسی که علاقه ای به یک زندگی پر از نعمت  ندارد یا پول کافی برای خرید چیزهایی که دوست دارد نمی خواهد، انسانی غیرطبیعی است. 3 محرک اصلی برای زندگی وجود دارد: جسم، ذهن و روح. هیچ یک از آنها بهتر یا مقدس تر نیست. همه آنها مقدسند. وجود آنها در کنار یکدیگر است که یک زندگی کامل را می سازد. هرکسی باید بیشترین توجه خود را به دانش ثروتمند شدن معطوف کند چون بزرگترین خدمت انسان به خدا و افراد بشر این است که به بالاترین درجات خود برسد. و این تنها با ثروتمند شدن امکان پذیر است.

در همه فصل های کتاب نویسنده از "روش معین" صحبت می کند.دانش ثروتمند شدن از انجام کارها به "یک روش معین" می گویند و هر فردی که به شکل دانسته یا ندانسته کارهایش را به این روش معین انجام بدهد، ثروتمند خواهد شد. اما افرادی که این روش معین را به کار نمی برند، هر قدر هم زحمت بکشند باز هم فقیر خواهند بود.

ثروتمند شدن فقط به یادگیری شما در انجام کارها به این روش معین بستگی دارد. هیچ اهمیتی ندارد که  چقدر فقیر هستید، چون اگر این دانش را یاد بگیرید و از این پس کارهایتان را به این روش معین انجام بدهید به زودی ثروتمند خواهید شد.

در دوره های مختلف بر اساس نیاز و سطح تفاوت هر جامعه ای امواج فرصت ها در جهت های مختلف به وجود می آید. برای همه افراد به شکل یکسان فرصت های بسیاری فراهم می شود و برای کسانی که به جای شنا کردن در خلاف جهت آب، با جریان آب همراه شوند، موقعیت ها و فرصت های بسیاری وجود خواهد داشت.

در جهان جوهر اصیل و یا ماده بدون شکلی وجود دارد که تمام فضاهای جهان را در بر گرفته و طبیعت، انباری نامحدود از ثروت است. این ماده بدون شکل تنها تحت اراده و فرمان مردان و زنانی است که به روش معین فکر کرده و عمل می کنند.

در این کتاب با مثال هایی به یاد ماندنی این دانش و روش معین را فرا خواهید گرفت.